Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS 15-0097-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS 15-0135.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS 15-0150-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_amxander SS 15-0168_diptych.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS16-IMG_0760-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS16-IMG_0818.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS16-IMG_0962-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS16-IMG_1032-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS16-IMG_1086-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS16-IMG_1170-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS16-IMG_1200-Edit-2.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS16-IMG_1238-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS16-IMG_1283-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS16-IMG_1419-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS16-IMG_1427.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS16-IMG_1498-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0025-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0047-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0067-2-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0097-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0185-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0215-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0241-2-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0241-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0294-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0315-2-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0352-2-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0367-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0373.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0384-2.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0385.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0387-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0391-2-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0397-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0404-2-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0424-2-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0428-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0440-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0498.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0506-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0521-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0583-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0610-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_colourplay_chrisL_9411-Edit-2-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_colourplay_chrisL_9508.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_colourplay_chrisL_9759-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_colourplay_chrisL_9807.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_colourplay_chrisL_9905-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Duo_Xu_Mao_8653.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Duo_Xu_Mao_8898-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_HMYC_FW2015-0B2A0985.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_HMYC_FW2015-0B2A2680-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_HMYC_FW2015-0B2A2697.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_HMYC_FW2015-0B2A2731.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_HMYC_FW2015-0B2A2744-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_icon_studio_kara-8252-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_icon_studio_kara-8404-Edit-2.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_icon_studio_kara-8594.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_icon_studio_kara-8616.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_icon_studio_kara-8664.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_icon_studio_kara-8849-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_icon_studio_kara-8864-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_icon_studio_kara-8984-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_icon_studio_kara-9011-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_icon_studio_kara-9035-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_icon_studio_kara-9072-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_JP_Han_5995-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_JP_Han_6147-Edit-2.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_JP_Han_6207-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_JP_Han_6282-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_JP_Han_6547-Edit-2.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_lines-2653-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_lines-2874-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_lines-2955-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_lines-2963-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_lines-3198-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_lines-3272-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_SoftSculpture_Diptych_2-1.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_SoftSculpture_Diptych_2-2.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_SoftSculpture_diptych-1.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_SoftSculpture_diptych-2.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS 15-0097-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS 15-0135.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS 15-0150-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_amxander SS 15-0168_diptych.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS16-IMG_0760-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS16-IMG_0818.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS16-IMG_0962-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS16-IMG_1032-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS16-IMG_1086-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS16-IMG_1170-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS16-IMG_1200-Edit-2.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS16-IMG_1238-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS16-IMG_1283-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS16-IMG_1419-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS16-IMG_1427.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Amxander SS16-IMG_1498-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0025-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0047-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0067-2-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0097-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0185-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0215-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0241-2-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0241-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0294-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0315-2-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0352-2-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0367-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0373.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0384-2.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0385.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0387-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0391-2-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0397-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0404-2-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0424-2-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0428-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0440-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0498.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0506-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0521-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0583-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Chris RMIT-IMG_0610-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_colourplay_chrisL_9411-Edit-2-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_colourplay_chrisL_9508.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_colourplay_chrisL_9759-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_colourplay_chrisL_9807.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_colourplay_chrisL_9905-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Duo_Xu_Mao_8653.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_Duo_Xu_Mao_8898-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_HMYC_FW2015-0B2A0985.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_HMYC_FW2015-0B2A2680-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_HMYC_FW2015-0B2A2697.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_HMYC_FW2015-0B2A2731.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_HMYC_FW2015-0B2A2744-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_icon_studio_kara-8252-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_icon_studio_kara-8404-Edit-2.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_icon_studio_kara-8594.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_icon_studio_kara-8616.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_icon_studio_kara-8664.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_icon_studio_kara-8849-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_icon_studio_kara-8864-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_icon_studio_kara-8984-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_icon_studio_kara-9011-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_icon_studio_kara-9035-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_icon_studio_kara-9072-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_JP_Han_5995-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_JP_Han_6147-Edit-2.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_JP_Han_6207-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_JP_Han_6282-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_JP_Han_6547-Edit-2.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_lines-2653-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_lines-2874-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_lines-2955-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_lines-2963-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_lines-3198-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_lines-3272-Edit.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_SoftSculpture_Diptych_2-1.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_SoftSculpture_Diptych_2-2.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_SoftSculpture_diptych-1.jpg
Vikk_Shayen_1200px_portfolio_SoftSculpture_diptych-2.jpg
show thumbnails